Наши задоволни коминтенти

  •  Хотел Амбасадор со седиште во Скопје;
  •  Хотел Чинго со седиште во Охрид;
  •  Хотел Тино со седиште во Охрид;
  •  Туристичка агенција Савана со седиште во Скопје;
  •  Туристичка агенција Глобал со седиште во Скопје;
  •  Туристичка агенција Бисер Пром со седиште во Скопје;
  •  Туристичка агенција Гуливер со седиште во Скопје;
  •  Претставништво на Галеб Охрид со седиште во Скопје;
  •  Театар за деца и млади со седиште во Скопје;
  •  Драмски театар со седиште во Скопје;

;