Наши задоволни коминтенти

 •  Филолошки факултет со седиште во Скопје;
 •  Факултет за безбедност Скопје, Универзитет Св.Климент Охридски;
 •  Интернат Здравко Цветковски со седиште во Скопје;
 •  Општина Гази Баба;
 •  Општина Сопиште;
 •  Општина Карпош;
 •  Општина Ѓорче Петров;
 •  Општина Чаир;
 •  Општина Македонска Каменица;
 •  Невладина организација Х.Е.Р.А. со седиште во Скопје;
 •  Невладина организација НОРМАК со седиште во Скопје;
 •  Светска здравствена организација со седишта во Скопје;
 •  Американска амбасада со седиште во Скопје;
 •  Германска амбасада со седиште во Скопје;
 •  Министерство за Правда на Република Македонија со седиште во Скопје;
 •  Министерство за Надворешни Работи со седиште во Скопје;
 •  Министерство за Транспорт и врски со седиште во Скопје;
 •  Mинистерство за труд и социјална политика со седиште во Скопје;
 •  Биро за судски вештачења со седиште во Скопје;
 •  Државен управен инспекторат со седиште во Скопје;
 •  Јавно претпријатие МАКЕДОНСКИ ШУМИ со седиште во Скопје;
 •  Управа за јавни приходи со седиште во Скопје;
 •  Агенција за вработување на Р.М со седиште во Скопје;
 •  Сојуз на готвачи на Македонија со седиште во Скопје;
 •  Црвен крст на Република Македонија со седиште во Скопје;

;